Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Osposobljavanje lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanu na tržište
Osposobljavanje lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanu na tržište
     Polovicom mjeseca ove godine Lovački savez Primorsko-goranske županije je organizirao seminar za osposobljavanje lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište, za obnovu licenci koja se obnavlja svakih 5 godina te za nove lovkinje i lovce. Kao i svih prethodnih godina, tako je i ove godine seminar održao dr. sc. Tibor Andreanszky kao licencirani predavač za 16 kandidata.

     Izvedbeni nastavni plan osposobljavanja obuhvaćao je sljedeća područja:
        1. anatomija, fiziologija i ponašanje divljači

        2. neprirodno ponašanje i patološke promjene koje se javljaju kod divljači zbog bolesti, onečišćenja okoliša ili drugih čimbenika koji mogu utjecati na zdravlje
            ljudi nakon konzumacije mesa te divljači

        3. pravila higijene i pravila tehnike rukovanja, prijevoza, evisceracije, uzorkovanja i dostave uzoraka divljači nakon odstrela

        4. odgovarajući propisi koji se odnose na zdravlje životinja i ljudi te higijenske uvijete koji uređuju stavljanje divljači na tržište.

     Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku zajednicu 13.07.2013. godine naša zemlja je prihvatila i tzv. „Higijenski paket" , koji se sastoji od nekoliko Uredbi koje obrađuju tematiku higijene hrane, prerade, transporta i njenog skladištenja. Unutar Uredbe 853/2004 nalazi se poglavlje koje govori o potrebi edukacije lovaca za prvi pregled divljači nakon odstrjela, postupcima pregledavača u slučaju nalaza patoloških promjena na odstrijeljenoj divljači, uzimanju uzoraka za pregled, obavještavanju nadležnih organa, postupcima sa mesom divljači nakon pregleda, potrebnim temperaturama na kojima se mora ohladiti divljač. Paralelno sa ovim Uredbama EZ, lovci su upoznati i sa našima Nacionalnim zakonodavstvom (Zakon o hrani, Zakon o veterinarstvu i dr.). Detaljnije je objašnjen i rastumačen Pravilnik o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište. Svaki je lovac dobio fotokopiju ovog Pravilnika.

     Zadnji dio ovog osposobljavanja bila je provjera stečenog znanja koja je provedena putem pismenog testa. Bila su podijeljena tri različita testa sa po deset pitanja, a koja su lovci morali riješiti u vremenu od 30 minuta. Na kraju su testovi pregledani, utvrđen je broj točnih i netočnih odgovora za svakog lovca. Nakon ocjenjivanja, utvrđeno je da su svi kandidati uspješno položili ovaj test.

     Svaki će lovac koji je položio ispit dobiti uvjerenje o osposobljenosti i iskaznicu s registracijskim brojem kao dokaz o osposobljenosti za obavljanje prvog pregleda odstrijeljene divljači.