Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači
Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2281

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj 99/18.), ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O SMANJENJU BROJNOG STANJA POJEDINE VRSTE DIVLJAČI

Članak 1.

Radi sprječavanja ulaska i širenja, te ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge (ASK) u Republiku Hrvatsku ovom Naredbom određuje se smanjenje brojnog stanja divljači svinja divlja (Sus scrofa L.) na cijelom području Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Naređuje se smanjenje brojnog stanja divljači svinja divlja (Sus scrofa L.) na način:

– do biološkog minimuma u onim lovištima gdje je lovnogospodarskim planom utvrđen planirani matični fond svinje divlje (Sus scrofa L.), neovisno radi li se o glavnoj ili sporednoj vrsti

– izlučenje svakog grla svinje divlje (Sus scrofa L.) u lovištima gdje lovnogospodarskim planom svinja divlja (Sus scrofa L.) nije utvrđena ili je utvrđena kao prolazna, povremena ili sezonska

– do biološkog minimuma utvrđenog programom zaštite divljači na površinama iz članka 11. stavka 2. točke 4. Zakona o lovstvu te

– izlučenje svakog grla svinje divlje (Sus scrofa L.) s površina izvan lovišta i s površina iz članka 11. stavka 2. točaka 2. i 3. te 5. – 8. Zakona o lovstvu.

(2) Smanjenje brojnog stanja iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na ograđene dijelove lovišta namijenjenih za uzgoj ili intenzivni uzgoj, ako se svinje divlje (Sus scrofa L.) drže u prostoru ograđenom dvostrukom ogradom na način da su potpuno izolirane i da im je onemogućen kontakt s drugim svinjama izvan ograde.

(3) Obustavlja se provedba propisa utvrđena lovnogospodarskim planovima u dijelu koji se odnose na smjernice gospodarenja svinjom divljom (Sus scrofa L.).

(4) Naređuje se donošenje programa zaštite divljači za površine iz članka 11. stavka 2. točke 4. Zakona o lovstvu u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ove Naredbe.

Članak 3.

(1) Radi provedbe ove Naredbe dopušta se:

– lov u lovostaji za divljač svinja divlja (Sus scrofa L.) krmača

– upotreba optičkih ciljnika za noćni lov s mogućnošću elektroničkog povećavanja izvan zaštićenih područja i

– nakon ishođenja zapisnika veterinarskog inspektora odstrjel domaćih svinja lovačkim oružjem uz poštivanje propisanih uvjeta načina uporabe lovačkog oružja i naboja kao i za svinju divlju (Sus scrofa L.)

(2) Na temelju ishođene prethodne suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike (klasa: 612-07/18-01/131, urbroj: 517-05-2-3-18-2 od 11. prosinca 2018. godine) dopušta se:

– upotreba optičkih ciljnika za noćni lov s mogućnošću elektroničkog povećavanja unutar zaštićenih područja i

– umjetnih svjetlećih naprava i naprava za osvjetljavanje cilja izvan zaštićenih područja.

Članak 4.

(1) Zabranjuje se:

– unošenje divljači svinja divlja (Sus scrofa L.)

– odrobljavanje svinje divlje (Sus scrofa L.) osim na za to posebno određenim mjestima i

– zimska prihrana divljači svinje divlje (Sus scrofa L.) osim u svrhu primamljivanja radi odstrjela i to u najvećoj dopuštenoj količini od 10kg/km2 mjesečno.

(2) Naređuje se:

– osiguravanje odgovarajućeg zbrinjavanja nusproizvoda svinja divljih (Sus scrofa L.) nakon odrobljavanja na za to posebno određenim mjestima

– provedba biosigurnosnih mjera prije, tijekom i poslije svakog lova u skladu s Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 111/18.).

Članak 5.

Lovoovlaštenici su dužni:

– u roku od 24 h obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede o svakom odstrjelu divljači svinje divlje (Sus scrofa L.) dostavom ispunjenog PPD-3 obrasca na adresu elektroničke pošte SLE@mps.hr ili na broj telefaksa +385 1 6443291

– u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove Naredbe dostaviti ispunjen PPD-3 obrazac o iskorištenim markicama za označavanje divljači svinje divlje (Sus scrofa L.) za lovnu godinu 2018/19 na adresu elektroničke pošte SLE@mps.hr ili na broj telefaksa +385 1 6443291

– dostavljati uzorke odstrijeljenih svinja divljih (Sus scrofa L.) u skladu s posebnim propisima iz područja veterinarstva i

– aktivno tražiti i prijaviti sve pronađene uginule svinje divlje (Sus scrofa L.) te dostavljati uzorke u skladu s Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 111/18.).

Članak 6.

(1) Stručni nadzor nad provedbom ove Naredbe provodi Ministarstvo poljoprivrede.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Naredbe provode lovni i veterinarski inspektori te inspekcija zaštite prirode u dijelu koji se odnosi na zaštićena područja i korištenje sredstava iz članka 3. stavka 2. ove Naredbe.

Članak 7.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 323-03/18-01/17

Urbroj: 525-11/0898-18-1

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.