Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Brojnost vukova sve veći
Brojnost vukova sve veći
     Divlje zvijeri, osobito vukovi, sve su veći problem lovcima i stočarima. Osim u Gorskom kotaru, vukovi rade veliku štetu od Like do Dubrovnika, a viđeni su i u Istri, Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj županiji. U posljednjem izvješću o stanju populacije vuka u Hrvatskoj iz 2016. godine stoji da se populacija vuka kreće između 126 do 186 jedinki. To su brojke za 2015. godinu, no to su posljednji podaci koje je HAOP službeno objavio.

     Lovci, koji redovito obilaze lovišta kojima gospodare se ne slažu s tom brojkom i tvrde da je ona zapravo dvostruko veća. Tako se Povjerenstvo za unos divljači i ugroženih vrsta Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije uključilo, uz veliku pomoć svih lovoovlaštenika, u akciju što točnijeg utvrđivanja brojnosti i stanja populacije vuka na području Primorsko-goranske županije. Dogovorena je metodologija rada na način da su
lovišta Primorsko-goranske županije razdijeljena između članova-koordinatora koji su bili dužni kontaktirati lovoovlaštenike i u suradnji s njima prikupiti podatke. 

     Lovci Primorsko-goranske županije utvrđivali su broj vukova svakodnevnim praćenjem, tijekom cijele godine, na temelju zamjećivanja prisustva vukova (viđenje, tragovi, plijen, glasanje-zavijanje, izmet...).  Prije 4 godine zabilježeno je 377 slučajeva zamjećivanja prisustva vukova a najveći opaženi broj jedinki u jednom viđenju su: 11 jedinki (lovište „Smrekova Draga" – klanjski dio) i 10 jedinki (lovište „Cetin-Gložac" i „Litorić"). Utvrđeno je povećanje brojnosti vuka, što se vidi i na sve većim štetama, naročito na srnećoj divljači. Te brojke su potvrđene viđanjem živih jedinki i na fotozamkama, na kojima je u jednom danu zabilježen čopor od 11 vukova.

     Nakon prikupljenih praktičnih podataka (ne znanstvenih koje je HAOP objavio) iz svih lovišta Gorskog kotara i Primorja, pristupilo se analizi i interpretaciji. Prikupljeni su podaci od većine lovoovlaštenika s iscrtanim kartama zamjećivanja prisustva vukova u lovištima. Temeljem tako ucrtanih i upisanih podataka prilazilo se iscrtavanju područja vučjih čopora i utvrđivanju brojnosti svakog čopora prema težini dostavljenih podataka. 

     Temeljem dostavljenih i obrađenih podataka od lovoovlaštenika, brojno stanje vukova je u porastu zadnjih nekoliko godina i sve se češće pojavljuju na lokacijama i lovištima gdje su prije rijetko zabilježeni, npr. u lovištima uz Kupu, a u posljednje vrijeme česta je pojava vučjih čopora na području Grobnišćine, te Vinodolskog zaleđa, gdje osim na divljači, rade znatne štete i na stoci. U tim lovištima je prisustvo vuka donedavno bilo ograničeno isključivo na zimske mjesece i to do dva pojavljivanja godišnje, no danas su ta su zapažanja u znatnom porastu. 

     U prilog toj tvrdnji govore nam i podaci predsjednika LU „Vidra" Turke, Mladena Mauhara, koja gospodari lovištem VIII/116 -  „Kupa" od 1996. godine i koja do zadnjih nekoliko godina nije imala značajne štete od vuka. Zadnje 3 godine vuk je konstantno prisutan u lovištu i čini velike štete na divljači osobito na srnećoj i jelenskoj divljači, divljoj svinji, a u zadnje vrijeme i divokozi; te predsjednika LD „Gradina" Novi Vinodolski Igora Uremovića, koji nas redovito informira o viđenju vuka tijekom cijele godine na području cijelog lovišta VIII/9 - "Krmpote - Ledenice" , i to od pojedinačnih jedinki do čopora od 7 jedinki. Viđani su tijekom skupnih lovova kao i tijekom pojedinačnih, a imaju mnoge dojave i od samih mještana. Najveća prisutnost je na predjelu oko mjesta Krmpote – Bile, kao i oko mjesta Ledenice, gdje je vuk redovno viđan i tijekom ljetnih mjeseci te su zaprimali i dojave mještana o opažanjima blizu kuća (100-tinjak metara udaljenosti). Slične informacije dobivamo od većine lovoovlaštenika sa područja Gorskog kotara i Vinodolskog zaleđa.

     Predsjednik Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije i član Hrvatskog lovačkog saveza u Povjerenstvu Ministarstva Radne skupine za procjenu veličine populacije vuka, dr. sc. Josip Malnar iznosi sumnje u broj i razmještaj čopora kao i ukupnog broja jedinki koje je HAOP službeno objavio, pogotovo za Gorski kotar s obzirom da je dobro upoznat sa stanjem na tom području, te smatra da je brojnost puno veća nego što je iskazana. Ističe da je stanje alarmantno, te s obzirom na blagu zimu, vukovi zalaze u sela i naselja. Brojnost koja je iznesena par godina ranije, a to je da u Gorskom kotaru ima 43 vuka, smatra da je taj broj drastično porastao, što se može vidjeti i iz izvješća pojedinih lovačkih društava da 60% izlučenja u jelenskoj divljači izvršava sam vuk.

    Zaključuje da je zadaća Radne skupine procjena broja populacije vuka, te da za određena područja postoje podaci, a za ona koja ne postoje, mora se donijeti nekakva procjena temeljem površine areala vuka u Republici Hrvatskoj.
 
Tekst: Bojan Marković
Foto: lovoovlaštenici, članice Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije