Nalazite se u > NERAZVRSTANO > opis lovišta
Državno otvoreno lovište: VIII/19 - "RISNJAK"
Karta lovišta nalazi se ovdje.
 
Obuhvaća prostor od Broda na Kupi do Kuželja, južno od rijeke Kupe i Nacionalnog parka Risnjak do Gornjeg Jelenja. Lovište je pokriveno prebornim šumama s mnogo livada, a obuhvaća i gornje jezero u Mrzloj Vodici. Visinska razlika je od 221 m u Brodu na Kupi do 1.154 m (vrh Drgomlja). Uvjeti za život divljači su dobri s obzirom na izvore hrane i vode. Klima je kontinentalna, a vegetacijski je najzastupljenija zajednica jele, smreke i bukve.

 

Površina lovišta: ukupna 14.716 ha, od toga lovnih 14.106 ha. 

 

Divljač u lovištu

Glavne vrste divljači

Bonitet lovišta

Lovnoproduktivna površina (LPP)

Matični fond

Odstrjel

Trofejni prvaciha

grla

grla

CIC-ovih bodova


Jelen obični

I – III

10632

180

36

203,81


Srna obična

III

4934

250

50

119,82


Divlja svinja

III

7000

70

50

121,40


Divokoza

II

1169

70

14

110,25


Smeđi medvjed

I

12700

26

2

488,11


 

Sporedne vrste divljači značajnije za lovstvo jesu: zec obični, lisica, jazavac, divlja patka gluhara, a od migratornih vrsta šljuka bena (120 kljunova), šljuka kokošica (120 kljunova), prepelica pućpura (300 kljunova), puh veliki. Brojke u zagradi označavaju prosječni godišnji odstrjel.

 

Lovnogospodarska i lovnotehnička opremljenost lovišta

            U lovištu se nalazi 157 solišta, 48 hranilišta, 109 pojilišta – lokvi, 73 kaljužišta, 3 mečilišta, 10 visokih zatvorenih čeka i 10 visokih natkrivenih čeka.

 

Popratni sadržaji u lovištu

Izvan lovišta je moguće osigurati usluge smještaja i prehrane kako u privatnom smještaju, tako i u obližnjim hotelima (hotel „Risnjak“ u Delnicama, hotel „Mance“ u Brodu na Kupi, motel u Crnom Lugu). Od zaštićene prirodne baštine izdvajaju se NP Risnjak, park - šuma Japlenški vrh i špilja Hajdova hiža, a kulturnu baštinu obogaćuje postav kiparske radionice u Mrzloj Vodici. Stalne manifestacije održavaju se uzvodno uz rijeku Kupu, kao i brojna ribička natjecanja na jezeru u Mrzloj Vodici.

 

Lovozakupnik: Lovačko društvo Tetrijeb“ Delnice, 51300 Delnice,

     Polane bb